Anders Forss

”Under studierna på läkarprogrammet imponerades jag av kliniskt verksamma läkares kunnande och hur de kopplade klinisk verklighet till aktuell forskning. Jag bestämde mig tidigt för att börja forska och doktorerade samtidigt med läkarstudierna. Jag fick förmånen att som doktorand deltaga i Bengt Ihre Research School, vilket gav mig ett värdefullt nätverk av yngre forskare. I början av 2022 disputerade jag med en avhandling om medicinsk och kirurgisk behandling av IBD med professor Jonas Ludvigsson som huvudhandledare.

För tillfället är jag ST-läkare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Jag har fortsatt att forska parallellt med det kliniska arbetet och är även studierektor för Karolinska institutets/Region Stockholms tvååriga forskarskola i epidemiologi för kliniskt verksamma doktorander.

Min forskning har omfattat både kliniska och epidemiologiska aspekter av IBD. Efter disputationen har den breddats till risken för kardiovaskulär sjukdom i olika gastrointestinala sjukdomar. I min forskning vill jag ha ett tydligt kliniskt perspektiv där patientnyttan är vägledande. Planen är därför att studera risken för infektioner hos IBD-patienter med olika typer av medicinsk behandling. Det är frågeställningar jag möter i mitt kliniska arbete och som inte sällan styr valet av behandling och uppföljning.

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har en generellt ökad risk för infektioner. Antalet immunhämmande läkemedel har ökat snabbt de senaste 5-7 åren. Kunskapen om risken för infektioner i verklig klinisk vardag hos patienter som behandlas med dessa nya läkemedel släpar efter, i synnerhet avseende olika subgrupper (t.ex. olika åldersgrupper, fenotyper, kön och förekomst av “frailty”). Allvarliga infektioner orsakade av behandling medför både lidande, försämrad livskvalitet och ökade kostnader för vården. Syftet med kommande projekt är att med hjälp av registerdata studera riskerna för infektioner hos IBD-patienter som behandlas med de nya immunhämmande läkemedlen (”targeted therapies”). Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med docent Ola Olén och hans forskargrupp på Avdelningen för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet. Förhoppningsvis kan forskningen bidra till att förbättra behandlingen av IBD och minska risken för infektionsrelaterade komplikationer av behandlingen.

Det känns mycket hedrande att få bli del av Bengt Ihre Research Fellowship. Det ger mig de förutsättningar jag behöver för att kunna fortsätta att kombinera kliniskt arbete med forskning. Därtill ger det unika möjligheter att få stöd och råd av erfarna kollegor inom svensk gastroenterologi och deltaga i viktiga nätverk för kunskapsöverföring och samarbete. Vi behöver varandra i svensk gastroenterologi – och jag behöver Bengt Ihre Research Fellowship.”