Åsa Hallqvist Everhov

Åsa Hallqvist Everhov är kolorektalkirurg på Södersjukhuset i Stockholm och postdoc vid Karolinska Institutet sedan 2016. Forskningen bedrivs på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och på Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för medicin, Solna.

Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Andelen patienter som opereras har minskat och under 2000-talet har användningen av så kallade biologiska läkemedel ökat successivt. Dessa nya läkemedel har nästan enbart utvärderats i randomiserade kontrollerade studier med hårt selekterade patienter och kort uppföljningstid. Syftet med projektet Arbetsförmåga och sjukvårdsanvändning vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom är att undersöka effekterna av olika IBD-behandlingar på patienter i reguljär sjukvård. Det är möjligt att göra tack vare Sveriges unika tillgång på heltäckande register.

Eftersom IBD främst drabbar personer i arbetsför ålder med en topp i insjuknande mellan 20 och 30 år kommer många patienter leva länge med sin sjukdom. Målet med behandlingen var tidigare enbart att undvika eller avhjälpa allvarliga komplikationer, men idag har fokus flyttats till mer personcentrerad vård där livskvalitet står i centrum. Att kunna arbeta är starkt associerat med livskvalitet och kan fungera som ett indirekt mått på sjukdomsbörda. Återgång i arbete och minskat vårdbehov talar för att en behandling är framgångsrik, både från ett patient- och samhällsperspektiv.

I tidigare studier har vi kunnat visa att patienter med Crohns sjukdom hade dubbelt så många sjukskrivningsdagar som en matchad IBD-fri befolkningsgrupp och att sjukskrivningen ökade främst under diagnosåret, för att därefter återgå till en nivå något högre än den före diagnos. Nu vill vi studera hur arbetsförmågan och mönstren i sjukvårdsanvändning förändras vid olika medicinska och kirurgiska behandlingar.

I en datalänkning med uppgifter från Socialstyrelsen, SWIBREG, Statistiska Centralbyrån och Försäkringskassan kommer vi studera antal dagar med sjukskrivning och förtidspension, öppen- och slutenvårdsbesök och läkemedelsanvändning före, under och efter behandling med TNF-hämmare och kirurgiska ingrepp hos patienter med Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Jag är väldigt glad och hedrad över att ha tilldelats Bengt Ihre Research Fellowship. Forskning är stimulerande och roligt just för att det är ett lagarbete, och nu kommer jag få tillgång till ett etablerat nationellt nätverk av forskare inom gastroenterologi och gastrokirurgi. Jag hoppas att det ska generera uppslag till nya studier och intressanta samarbeten som kan gagna patienterna.