Fredrik Klevebro

Fredrik KlevebroFredrik Klevebro är specialistläkare och tf. Sektionschef på matstrupe/magsäcksenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskningen bedrivs vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Avhandlingen ”Aspects of neoadjuvant therapy in the curative treatment of cancer in the esophagus or gastroesophageal junction” försvarades 2016.

”Min forskning fokuserar på att förbättra överlevnad, förmåga att äta och livskvalitet efter behandling för cancer i matstrupe eller magsäck. Det var otroligt lärorikt att spendera ett år som forskningsfellow hos Dr. Donald Low i Seattle, USA och medverka i vården av patienter med cancer och benigna tillstånd i matstrupen på denna högspecialiserade enhet. Mitt huvudprojekt i Seattle fokuserade på prospektiv insamling av patientrapporterade utfallsmått i samband med behandling av cancer och andra sjukdomar i matstrupen.

Efter min disputation har jag sedan hösten 2017 varit postdoktor i Pernilla Lagergrens grupp på KI på 25 %. Mitt fokus har varit att lära mig mer om forskning med patientrapporterade utfallsmått och epidemiologisk studiedesign. Det finns ett stort behov av ökad kunskap om livskvalitet och funktionella symtom efter behandling för cancer i matstrupe och magsäck. Hälso- och sjukvården lägger allt mer vikt vid patientrapporterade utfall som mått på vårdkvalitet, vilket är positivt, men för att detta ska fungera är det mycket viktigt att vi genomför studier med god kvalitet där patientrapporterade resultat är primära utfallsmått.

För närvarande arbetar jag med att starta en randomiserad klinisk studie på Övre buk, Karolinska Huddinge om hur behandling med Oktreotide kan påverka nutrition och hälsorelaterad livskvalitet efter matstrupe eller magsäckskirurgi. Jag är även aktiv i ett europeiskt nätverk för yngre forskare som bedriver multicenterstudier om kvarvarande symtom och livskvalitet efter behandling för esofaguscancer.

Inom det nationella registret för esofagus och ventrikelcancer (NREV) är jag delaktig i en arbetsgrupp för att standardisera biobanklagring av biologiska prover. Jag arbetar även med ett projekt som fokuserar på molekylär subklassificering av adenocarcinom i matstrupe och magsäck i samarbete med professor Weimin Ye och professor Magnus Nilsson på KI.   

Jag tycker att det är mycket givande att kombinera forskning med klinisk verksamhet och att få samarbeta med experter från andra länder och forskningsområden. Jag är mycket glad och hedrad över att ha tilldelats Bengt Ihre Research Fellowship och ser fram emot att få arbeta i det nationella nätverket för forskare inom svensk gastroenterologi och gastrokirurgi.”