Jennie Engstrand

”Jag började min kirurgiska utbildning på Danderyds sjukhus och blev specialist i allmänkirurgi 2016. Jag disputerade 2017 med avhandlingen ”Liver metastases from Colorectal Cancer”. Mina tidiga forskningsprojekt rörde främst den tekniska utvecklingen och genomförandet av mikrovågsablation, värmebehandling, av små levermetastaser och hepatocellulär cancer samt att finna rätt indikation för mikrovågsablation som alternativ till leverresektion av kolorektala levermetastaser.

Som postdoktor på Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) på Huddinge sjukhus har jag fortsatt fokusera på metastaserd kolorektal cancer.

I ett samarbetsprojekt med Linköping görs registerbaserade studier för att kartlägga förekomst, handläggning och överlevnad hos patienter med lever- och lungmetastaserad kolorektal cancer. Min förhoppning är att resultaten ska bidra till hypoteser som kan testas i kliniska studier med övergripande syftet att fler patienter med lever- och lungmetastaserad kolorektal cancer kan genomgå botande kirurgi av alla metastaslokaler.

För ett knappt år sedan bytte jag klinik och arbetar nu på sektionen för Lever- och Pankreaskirurgi på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Där har jag nu dom allra bästa förutsättningarna att utvecklas till en skicklig akademisk kirurg. Forskningsmässigt befinner jag mig av samma anledning i en inspirerande miljö där jag ser hur flera av mina kollegor, gastroenterologer som kirurger, driver stora nationella och internationella kliniska studier. Även min forskning börjar nu skifta fokus till att omfatta flera projekt inom högspecialiserad pankreas- och leverkirurgi.

Jag är nu i uppstartsfasen av en klinisk studie där vi tillsammans med en forskargrupp på Danderyds sjukhus ska undersöka specifika biomarkörer i blodet inför och efter mikrovågsablation respektive leverresektion för att utröna markörernas diagnostiska och prognostiska förmåga för patienter med levermetastaserad kolorektal cancer.

I samarbete med translationella forskare på Karolinska Institutet vill jag vidare bidra till en bättre förståelse av mekanismerna som cancerceller använder för att invadera in i frisk vävnad. Vi bygger en retrospektiv kohort av patienter med levermetastaser och pankreascancer, där vi använder komplexa immunhistokemiska färgningar för att synliggöra de olika celltyperna och deras interaktioner. Våra mål är att använda dessa färgningar i klinisk rutin för att skräddarsy behandling, och att ta fram ny kunskap om cell-cell interaktioner i cancer.

Att nu få vara kliniskt verksam inom det område som jag bedriver min forskning inom är den största drivkraften för mig. Jag är därför otroligt tacksam och hedrad över att ha tilldelats Bengt Ihre Research Fellowship och ser fram emot att få inspireras och lära av det nationella nätverket för forskare inom svensk gastroenterologi och gastrokirurgi.

Mina nuvarande projekt är av epidemiologisk natur och rör lever- och lungmetastaserad kolorektalcancer där jag hoppas att resultaten ska bidra till hypoteser som kan testas i kliniska studier med övergripande syftet att fler patienter med lever- och lungmetastaserad kolorektal cancer kan genomgå botande kirurgi av alla metastaslokaler.

Tillsammans med samarbetspartner på Danderyds sjukhus är vi i färd att starta en studie där olika biomarkörer mäts i blodet innan och efter värmebehandling och kirurgi av levermetastser. Syftet är att se om någon biomarkör kan agera som en prognostisk markör för återfall och långtidsöverlevnad.”