Ernesto Sparrelid


”Jag blev antagen som Bengt Ihre Research Fellow när jag som bäst höll på att försöka etablera mig som självständig forskare i den tidiga postdoktorala fasen. Min huvudhandledare under disputationstiden hade flyttat till en annan stad redan innan jag disputerat och jag drev i stort sätt mina forskningsprojekt själv.”

Läs Ernestos vetenskapliga rapport om tiden som fellow här.Ernesto Sparrelid är leverkirurg och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Avhandlingen ”Liver regeneration and function following portal vein occlusion and hepatectomy” försvarades 2017.

Min forskning handlar framförallt om leverkirurgi och att förbättra behandlingen för personer med tumörsjukdomar i levern. Fokus har legat på patientnära klinisk forskning genom studier på de tekniker som utvecklats för att få den friska delen av levern att växa till innan stor leverkirurgi utförs. Dessa tekniker har som huvudsakligt syfte att kunna erbjuda fler patienter kurativt syftande kirurgi och att förhindra postoperativ leversvikt, vilket är den allvarligaste komplikationen efter leverkirurgi. Besläktat med dessa tekniker är att försöka utveckla metoder för att mäta leverfunktion samt att studera leverregeneration i samband med leverkirurgi, vilket också intresserar mig och är en del av min forskningsprofil.

Sedan disputationen och efter att min tidigare huvudhandledare flyttat till annat sjukhus har jag strävat efter att fortsätta utvecklas som akademisk kirurg. För närvarande driver jag eller deltar aktivt i bland annat följande forskningsprojekt:

– En prospektiv karakterisering av leverfunktionen med samtidig hepatobiliär gammakameraundersökning (HBS), dynamisk magnetkameraundersökning (MR) och indocyaningrönt test före och efter operation där höger leverlob opereras bort hos patienter med kolorektala levermetastaser som fått förbehandling med kemoterapi. Syftet är att bidra till att etablera HBS och MR som kliniska metoder för att preoperativt uppskatta regional och global leverfunktion. Genom att basera operationsbeslut på leverfunktionen snarare än volymen på den tilltänkt kvarvarande levern, skulle fler fall av postoperativ leversvikt kunna undvikas och fler patienter erbjudas botande behandling.

– En nordisk multicenterstudie som där vi sammanställer och analyserar ett stort antal portavensavstängningar (en metod som syftar till att preoperativt öka storleken på den friska delen av levern) för att försöka fastställa om denna teknik kan tillämpas på ett mer optimalt sätt än idag. Detta samarbete bygger vidare på det nordiska nätverksarbete som bland annat lett fram till den första randomiserade studien som jämfört konventionell portavensavstängning med en nyligen beskriven tvåstegsoperation (kallad ALPPS).

– Translationella studier som rör immunologi och regeneration i levern efter leverkirurgi, särskilt hos patienter som opererats med ALPPS-metoden (som leder till en kraftfull och snabb tillväxt av den tilltänkt kvarvarande levern). Studier avseende immunologiska aspekter på prognos efter operation för gallgångscancer pågår även.

Jag tycker att bland det mest givande med forskning är att få samarbeta med experter inom andra forskningsfält samt att utveckla nätverk med andra forskare nationellt och internationellt. Därför är jag mycket glad och hedrad över att tilldelas Bengt Ihre Research Fellowship, som kommer kunna bidra till att stärka min roll som klinisk forskare och ge mig tillgång till ett etablerat nationellt nätverk för forskare inom gastroenterologi och gastrokirurgi.