Roberto Valente

Roberto Valente är en 37 år gammal specialist i gastroenterologi som arbetar som överläkare, ansvarig för kirurgisk endoskopi och forskare vid Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Umeå. Han har huvudfokus på pankreassjukdomar, avancerad GI och HPB-endoskopi. Roberto genomgick sin grund- och specialistutbildning på Sant’Andrea-sjukhuset vid Sapienza-universitetet i Rom, Italien på ett tertiärt center för GI onkologi, bukspottkörtelsjukdomar och endokrina tumörer (ENETS Certified Center). Under den sista delen av sin ST-utbildning har Roberto utvecklat sina endoskopiska färdigheter genom ett fellowship i avancerad och terapeutisk endoskopi vid Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm. Efter genomgången ST-utbildning, har Roberto fått anställning på Karolinska universitetssjukhusets Pankreasenhet som endoskopist och pankreatolog och där har han varit medicinsk ansvarig läkare för pankreatologi.

Som utbildnings bakgrund har Roberto en doktorsexamen i GI onkologi med en experimentell avhandling rörande “The effect of Aspirin, Ace Inhibitors / Angiotensin II Receptor Inhibitors and Statins on the progress of preneoplastic and neoplastic diseases in the pancreas”. Han är också delförfattare (collaborator) till de europeiska evidensbaserade riktlinjerna för hantering av cystiska tumörer i bukspottkörteln. Vidare innehar han även en Post Doc vid Karolinska Institutet.

”Jag har hela mitt yrkesliv ägnat mig åt kliniskt arbete och forskning med inriktning på bukspottkörtelns sjukdomar och avancerad endoskopi. I synnerhet har jag fokuserat på ERCP inklusive svårare procedurer såsom terapeutiska ingrepp på pankreas.

Trots att jag alltid har arbetat i en kirurgisk miljö, som gastroenterolog har mitt huvudfokus alltid varit den tidiga diagnostiken av förändringar som har högrisk att utvecklas till cancer och den palliativa behandlingen av patienter med metastaserad cancersjukdom. Jag tror starkt på att många av de förbättringar som vetenskapen har bidragit till behandlingen av cancer, antingen beror på en förbättring av att upptäcka tidiga förändringar, eller beror på en utvidgning av behandlingen till sådana patienter som en gång betraktats som obotliga. Även om vetenskapen har gjort stora ansträngningar för att förbättra undersökningen av pre-neoplastiska sjukdomar i bukspottkörteln (t.ex. cystiska tumörer i bukspottkörteln), har mycket få resurser och medel spenderats för att förbättra behandlingen för patienter med redan spridd cancersjukdom.

Avancerad eller metastaserad bukspottskörtelcancer är en försummad sjukdom, eftersom forskningen får betydligt mindre ekonomiska resurser än andra metastaserade cancertyper, såsom bröstcancer och prostatacancer. Förekomsten av bukspottkörtelcancer i samhället är i stort lika med dess dödlighet, vilket innebär att praktiskt taget alla patienter som får bukspottkörtelcancer kommer att dö på grund av lokoregionalt eller metastas återfall. Även om en metastatisk fas av sjukdomen förekommer hos nästan 100% av patienterna, finns det få studier och resurser tillgängliga för nya terapier som kan förbättra prognosen för denna patientgrupp. Jag har ansökt Bengt Ihres research fellowship för att få möjlighet att ta fram ny behandling för patienter med metastaserad bukspottkörtelcancer.

För mig är det oerhört viktigt och drivande att kunna kombinera mitt kliniska arbete med forskning som kan komma samma patienter till gagn. Jag känner mig därför hedrad att ha tilldelats det Ihre Fellowship. Jag tycker att bland det mest givande med forskning är att utveckla nätverk med andra forskare nationellt och internationellt. Ihre Fellowship ger en fantastisk möjlighet att ytterligare bredda mina kunskaper och kontakter inom det nationella nätverket för forskare.”