Hanna Nyström

Hanna NyströmHanna Nyström arbetar som specialistläkare och forskare vid Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Umeå. Hon driver en egen forskargrupp vid Translational Research Center (TRC), Institutionen för Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet.

Hanna disputerade 2013 med avhandlingen “Stromal collagens in colorectal cancer and in colorectal liver metastases- Tumour biological implications and a source for novel tumour markers”. Sin post doc gjorde hon 2014-2016 vid Translational Cancer Research Unit, Sint Augustinus hospital, Antwerpen University, Belgien där hon bl.a. arbetade med hel-RNA sekvensering utav kolorektala levermetastaser i förhållande till deras växtsätt.

För närvarande arbetar hon halvtid som specialist i kirurgi med fokus på framförallt leverkirurgi och halvtid tjänstgör hon som forskare/gruppledare vid Kirurgens forskningslab/TRC, Umeå universitet som associerad forskare till Wallenberg Centre for Molecular Medicine, Umeå Universitet. I sin forskargrupp fokuserar Hanna framförallt den metastaserande cancersjukdomen med änd- och tjocktarmscancer/ kolorektal cancer som fokus. En stor del av patienterna med kolorektal cancer drabbas utav spridning till levern/ levermetastaser där den enda varaktiga boten kan uppnås hos patienter där levermetastaserna kan opereras bort. Hos dessa patienter, till skillnad från levermetastaser från andra typer utav cancer nås en 5 års överlevnad på över 50% vilket är unikt för en spridd sjukdom.

”Levermetastaser kan växa med olika växtmönster som kan ses i mikroskopet efter att man opererat bort dem och dessa mönster har en viktig prognostisk betydelse för vilka som kan botas och vilka som drabbas av återfall. Växtmönstren kan också ge indikation för vilken sorts extra onkologisk behandling patienterna har nytta av. En stor del av min forskning är att hitta ett sätt att klassificera detta växtsätt innan operation just för att kunna välja den bästa behandlingen för varje patient. Vi arbetar dels med radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar men också med biomarkörer som kan mätas i blodet. Ett annat fokusområde av min forskning är att undersöka den uttryckta arvsmassan/ RNA:t i levermetastaserna för att förstå på vilket sätt de skiljer sig åt. Här har vi möjlighet att hitta nya mål för att utveckla skräddarsydd medicinsk behandling för att förbättra överlevnaden hos patienterna. Denna del av forskningsprojektet bedrivs i samarbete med professor Mats Nilsson, Sci Life samt doktor Peter Vermeulen och professor Steven van Laere, Antwerpen University, Belgien.

Jag arbetar också mer övergripande med diagnostiska, prediktiva och prognostiska biomarkörer i blodet som kan användas vid olika former av cancer, såsom bukspottkörtelcancer, bröstcancer och matstrups/magsäckscacer. Här är en lovande aspekt att kunna nyttja markörer som härstammar från stödjevävnaden i en tumör och inte bara fokusera på de mer traditionella biomarkörerna som härstammar från cancercellerna.

 För mej är det oerhört viktigt och drivande att kunna kombinera mitt kliniska arbete med forskning som kan komma samma patienter till gagn. Jag känner mig därför hedrad att ha tilldelats detta Ihre Fellowship som ytterligare stärker detta arbetssätt och ser fram emot att bredda mina kunskaper och kontakter inom det nationella nätverket för forskare inom Ihre Fellowship.”