Redovisning av fellowship

Efter avslutat fellowship är det möjligt att disponera pengarna i ytterligare sex månader, dvs dispositionsrätten för anslaget löper på två år + sex månader efter avslutad fellowship period.

Efter anslagsperioden önskar vi en ekonomisk rapport där det framgår vad medlen har använts till samt en vetenskaplig rapport. Detta ska skickas in till Director för Bengt Ihre Research Fellowship senast sju månader efter avslutad fellowship period.

Lista på publikationer kopplade till Bengt Ihre Research Fellowship.