Jennifer Park

Jennifer Park arbetar till vardags som kolorektalkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, där hennes kliniska fokus ligger på kolorektal cancer vilket också är hennes forskningsinriktning.

”Jag arbetar till vardags som kolorektalkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, där mitt kliniska fokus ligger på kolorektal cancer vilket också är min forskningsinriktning. Mitt huvudsakliga projekt är fokuserat på utredning och behandling av patienter med rektalcancer. I Sverige diagnosticeras ca 2000 individer årligen med rektalcancer varav 1300 genomgår kirurgi. Rektumresektion med skapandet av en anastomos (tarmförbindelse) är associerat med komplikationer, där anastomosläckage drabbar 4-20% av patienterna med påverkan på livskvalitet som följd. Identifierade riskfaktorer för läckage (strålning, rökning etc.) har lett till försök att på förhand optimera läkningsförmåga. Trots detta är anastomosläckage en av de största kliniska utmaningarna. När det gäller radiologisk metastasutredning av patienter med nyupptäckt rektalcancer rekommenderas idag en enkel CT av buk/lever både nationellt och internationellt, trots att MR visat sig ha både bättre sensitivitet och specificitet. Med en ny förbättrad CT med extra venfas över levern tror vi dock att skillnaden är relativt liten sett till primär metastasutredning hos patienter med nyupptäckt rektalcancer. Mot bakgrund av detta utgör en stor del av mitt projekt en randomiserad kontrollerad multicentrisk studie där jag är huvudansvarig forskare. Vi jämför en förbättrad CT med MR över buk/lever där det primära utfallsmåttet är andel patienter i behov av kompletterande radiologisk utredning innan behandlingsbeslut, samt hälsoekonomisk analys. Studien är designad som non-inferiority och kommer kunna besvara frågan om det föreligger en klinisk jämförbarhet mellan de två radiologiska metoderna. Utöver detta kan den hälsoekonomiska analysen vara vägledande för sjukhus i kostnads- och resursbesparande syfte, i deras beslut kring val av utredningsmetod. Studien har precis startat sin inklusion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (våren 2022) och vi planerar för att ansluta fler sjukhus. Utöver RCTn ingår också en retrospektiv multicentrisk studie där vi i detalj gått igenom patienter opererade för rektalcancer med anastomos under åren 2014-2018. Genom en längre uppföljningstid och mer detaljerad genomgång i en större nationell patientpopulation på drygt 1100 patienter kommer vi kunna presentera en mer sann frekvens av anastomosläckage samt identifiera både riskfaktorer och skyddande faktorer för läckage, såsom preoperativ medicinering och operativa omständigheter. Detta kommer kunna bidra till att vi på förhand kan identifiera vilka patienter som löper större risk för anastomosläckage, och innebär möjligheter att redan preoperativt skräddarsy den kirurgiska behandlingsplanen och till exempel välja att avstå från anastomos och skapa en permanent stomi i vissa fall. I denna studie arbetar jag i styrgruppen.

Att få ta del av det nätverk som Bengt Ihre fellowship erbjuder innebär en unik möjlighet att kraftsamla i forskningen och knyta värdefulla kontakter samt utbyta erfarenheter som i slutändan kommer till nytta för våra patienter.”