David Ljungman


”Att bli antagen som en Bengt Ihre Fellow när jag precis hade börjat etablera en egen självständig forskningslinje har varit dubbelt värdefullt – dels att få ingå i själva nätverket vilket har medfört en unik möjlighet att få diskutera min forskning med framstående forskare inom fältet och dels det anslag som kommer med ett fellowship.”

Läs Davids vetenskapliga rapport om tiden som fellow här.


 

David Ljungman är kolorektalkirurg och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Forskningen bedrivs vid Surgical Oncology Laboratory, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Efter två års postdoc vid Harvard Medical School utvecklar jag nu en självständig forskningsverksamhet på Surgical Oncology Laboratory (SOL) vid Sahlgrenska Akademin, som komplement till min kliniska verksamhet som kolorektalkirurg.

Doktorandtiden gav en bred bas inför fortsatt cancerforskning och när jag började driva egen forskning ville jag utveckla ett forskningsprogram kring cancerbiologi, folkhälsa och globala hälsosystem. Vetskapen om att kolorektal cancer till stor del är en miljöbetingad sjukdom och att den snabbt ökar globalt gav det ultimata forskningsimperativet.

Vi vet ännu lite om vad som orsakar den sporadiska tumörutvecklingen. Samtidigt ger dagens metoder förutsättningar som man tidigare bara drömt om och i en krympande värld är det nu avsevärt smidigare att studera populationer i olika kontext. Med nya möjligheter att samla stora datamängder som man analyserar med avancerad bioinformatik, kan vi skapa förståelse i det skenbara stokastiska kaos av interagerande faktorer som samspelar vid utveckling av cancer.

För att knyta kontakt med en av de forskargrupper som kommit längst i forskningen på kolorektal carcinogenes på Massachusetts General Hospital, och samtidigt bredda mot global folkhälsoforskning sökte jag en postdoc i global kirurgi på Program in Global Surgery and Social Change på Harvard. Tiden på Harvard har varit mycket givande, institutionen jag är knuten till är ledande i forskningsfältet och kännetecknas av stor uppfinningsrikedom och snabbt upptag av ny kunskap och metoder, ett förhållningssätt jag hoppas kunna fortsätta odla i min egen hemmiljö. Jag har fått ovärderliga kontakter i den globalkirurgiska världen, bland annat har två månader på WHO Emergency and Essential Surgical Care programme i Geneve varit mycket värdefullt. De projekt jag driver eller deltar i med fokus på kirurgiska sjukvårdssystem ger en bredd i forskningen som är mycket stimulerande. För närvarande är jag bland annat med i en arbetsgrupp som arbetar med att definiera och avgränsa kirurgiska kvalitetsindikatorer för global monitorering av kirurgiska system.

Under tiden på Harvard har kolorektalcancerprojektet tagit sin slutgiltiga form i samråd med forskarna där. Det syftar till att studera hur kolorektal cancerbiologi interagerar med tarmfloran och styrs av diet och fysisk aktivitet och hur detta varierar i olika populationer i Sverige, Uganda och USA. Med projektet söker vi bana ny väg i gränslandet folkhälsa, cancerbiologi, genetik och mikrobiell ekologi. Jag drivs av uppfattningen att mycket av utvecklingen inom kolorektalcancerfältet de närmaste tio åren är knutet till det vi nu börjat förstå; att vi hela tiden samspelar med vår omgivning på olika sätt, och att många sjukdomsförlopp påverkas av vår omgivning mer än vi förstått.

Projektet låter mig kombinera den kunskap om kolorektal cancer och den infrastruktur vi har på SOL med erfarenhet jag fått inom Harvard-systemet av global kirurgisk forskning och kontakter i Boston och i lågresursländer. Förra året hade vi i forskargruppen ett gemensamt möte i Uganda och vi kunde då säkerställa att förutsättningar för nödvändig logistik finns på plats även där.

Jag är övertygad om att den tid sedan länge är över då de stora vetenskapliga upptäckterna gjordes av enskilda forskare på sina kammare. Nu är det forskningsgrupper i sporrande samspel med andra forskningsgrupper som tack vare en kritisk massa av kunskap kan föra utvecklingen framåt.

Bengt Ihre Research Fellowship skiljer sig från de flesta andra anslagsgivare i det att man får ta del av ett nätverk av framstående forskare inom fältet. Detta ger svårslagna förutsättningar i den fas då man etablerar sig som självständig forskare och jag ser mycket fram emot det.