Bengt Ihre

Bengt Ihre_foto

Bengt Ihre föddes 1902 på Ekerö i Stockholms län. Han studerade medicin i Uppsala och blev med. lic. i Stockholm 1928. 1929 gifte sig Bengt Ihre med Barbro Ericson och de fick tillsammans tre barn; Görel f. 1932, Thomas f. 1935 och Elisabeth f. 1939.

Bengt Ihre var en av de stora föregångarna inom svensk gastroenterologi under 1900–talet och kom att betyda mycket för dess utveckling. Bengt Ihre disputerade 1938 på en avhandling om “Human gastric secretion” och blev docent i gastroenterologi 1939 följt av medicin 1940. Bengt tjänstgjorde som läkare på Serafimerlasarettet 1931–1946 samt som chef och överläkare på St Eriks sjukhus mellan åren 1947–1967.

Bengt Ihre startade där den första gastroenterologiska avdelningen i Sverige efter engelsk förebild och behandlade på denna ulcerös colit- och Mb Crohnpatienter från hela landet. Unikt för avdelningen var samarbetet mellan kirurger och medicinare med gemensamma ronder kring dessa patienter. Samarbetet mellan kirurger och medicinare gällde även inom forskningsfrågor. Detta nytänkande, multidisciplinära samarbete, kan ses som en förebild för det aktuella fellowshipet.

Bengt Ihres intresse för undervisning var stort och han arbetade som biträdande lärare i medicin mellan åren 1941–49. Bengt Ihre fick professors namn 1961.

Utöver sitt stora kliniska och vetenskapliga engagemang gjorde Bengt Ihre stora organisatoriska insatser för svensk gastroenterologi och läkarkåren i Sverige. Han bildade tillsammans med professor Nanna Svartz Svensk Gastroenterologisk Förening på 1950- talet och var en av dess första ordförande 1958–60 samt tillika ordförande för Svenska Läkaresällskapet 1962–63.

Bengt Ihre avled 1993 i Stockholm vid en ålder av 90 år. Svenska Läkaresällskapet (SLS) har hedrat Bengt Ihres minne med att ge ut en medalj som delas ut bland annat i samband med State of the Artföreläsningar vid SLS riksstämma.

I Bengt Ihres namn finns en forsknings- och resefond inrättad av finansmannen Richard Juhlin på 1960-talet. Fonden delar varje år ut cirka 5 miljoner kronor i olika anslag. Fonden har flera uppgifter; den stödjer medicinsk och kirurgisk gastroenterologisk forskning genom konkurrensutsatt anslagstilldelning och stipendier samt möjliggör utländska gästföreläsare vid Gastrodagarna och Kirurgveckan under återkommande och mycket uppskattade ”Bengt Ihre föreläsningar”.

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihre´s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.