Erik Stenberg

Erik Stenberg arbetar som överläkare inom övre-gastrointestinal kirurgi vid Kirurgkliniken i Region Örebro län samt som post-doc vid Örebro Universitet. Han disputerade 2016 med avhandlingen ”Preventing complications in bariatric surgery” som belönades med Svensk Kirurgisk Förenings pris för bästa avhandling 2016.

Den moderna överviktskirurgin kan anses som både säker och effektiv, i alla fall på gruppnivå. Komplikationer förekommer dock fortfarande och kan medföra både allvarliga och långvariga följder för den som drabbas. Det finns också individer som inte når önskvärda resultat av kirurgin. Under min doktorandtid utvecklade jag ett intresse för komplikationer efter obesitaskirurgi och mer specifikt för att hitta faktorer och grupper av individer med sämre resultat, för att i en förlängning förhoppningsvis bidra till att förbättra utfallet.

Jag har idag förmånen att arbeta inom olika forskningskonstellationer vilket skapar möjlighet att värdera dessa frågeställningar utifrån lite olika perspektiv.
Det kanske största projekt jag arbetar med just nu är ett projekt kring hur patientspecifika och Socioekonomiska faktorer påverkar utfallet av överviktskirurgi. I det projektet har vi hittills kunnat visa att grupper som är Socioekonomiskt mer utsatta har något sämre resultat både i form av komplikationer samt livskvalitetutveckling efter överviktskirurgi. Vi arbetar nu med att värdera andra utfall i form av viktutveckling och effekter på samsjuklighet. I förlängningen är målsättningen att utveckla någon form av riktad intervention mot dessa riskgrupper för att förbättra resultaten och därmed skapa förutsättningar för en mer jämlik vård.

En faktor som kan vara en del i förklaringen av Socioekonomins inverkan på resultatet är patientens möjlighet att tillgodogöra sig den information som ges, söka information, omvandla den till hälsobefrämjande åtgärder och att tro på sin förmåga att lyckas. I ett separat projekt värderar vi dessa förmågor prospektivt för att se om dessa påverkar utfallet. I projektet ingår även en kvalitativ ansats för att bättre försöka förstå varför de i så fall påverkar utfallet.

Utöver den kirurgiska tekniken finns många andra steg i vården kring denna patientgrupp under tiden före, under och efter operationen. Optimerande av dessa kan också förbättra resultaten av kirurgin. Jag har här haft förmånen att vara med i utvecklingen av ett internationellt register för detta. Även om registret fortfarande är under uppstart är förhoppningen att kunna använda det till att utvärdera andra delar av omhändertagandet än det rent kirurgtekniska.
Slutligen intresserade jag mig under min doktorandtid för en specifik form av tarmvred, s.k. slitsileus, som kan uppkomma efter överviktskirurgi. Jag följer här en randomiserad multicenter studie som värderar effekterna av att sluta dessa defekter under operationen. Huvudresultatet av studien är offentliggjort och vinsten av att sluta dessa defekter får anses som tämligen väl visade. Man vet dock betydligt mindre om långtidseffekterna vilket vi hoppas kunna värdera i förlängningen i denna studie.

Den största fördelen med Bengt Ihre Fellowship är möjligheten till samverkan med framstående forskare inom närliggande områden inom gastroenterologi och gastrointestinal kirurgi. Jag ser det som en unik möjlighet både för utbytande av idéer och synsätt, men också för samverkan kring nya studier med bredare angreppspunkter.