Axel Josefsson

Axel disputerade på kardiovaskulära komplikationer vid avancerad leversjukdom och forskar idag kring sjukdomar i matstrupen. Axel arbetar med flera olika projekt inom detta parallellt, projekt med olika löptid och metoder där avancerad diagnostik och kartläggning av patienters symptom utförs. Han driver även ett projekt tillsammans med en doktorand om trötthet vid leversjukdom.

”Min forskning är fokuserad kring sjukdom i matstrupen där symptom är mycket vanligt, utifrån en undersökning vår forskningsgrupp har publicerat så lider just nu ca 17 % i befolkningen av dessa. Detta leder till sjukskrivningar, sjukvårdskonsumtion, med potentiellt riskfyllda undersökningar/ingrepp, och förskrivning av vissa läkemedel.

Det övergripande målet med min forskning är att komma orsaken till symptom och prognos närmare vid några utvalda sjukdomstillstånd i esofagus. Detta görs genom några olika projekt med olika löptid och metoder där avancerad diagnostik och kartläggning av patienters symptom utförs. 

Orsaken till symptom från matstrupen är till viss del kartlagt men hos en andel av patienterna, de med vissa motoriska avvikelser och de som lider av funktionella besvär i matstrupen, är orsaken och prognosen till stor del okänd. Dessutom är det otillräckligt studerat varför bara vissa individer får svåra symptom, sänkt livskvalitet, och blir tvingade till sjukskrivning.

I ett projekt försöker jag studera och finna faktorer som orsakar funktionell matstrupssjukdom och som bidrar till olika symptomintensitet från matstrupen. Genom att studera symptombilden noggrannt och kombinera detta med funktionstest, patologisk-anatomisk diagnostik, och test för känslighet för olika stimuli i matstrupen hoppas vi kunna finna faktorer som bidrar till symptom. 

I ett annat projekt försöker jag identifiera prognostiska faktorer vid två olika sjukdomsgrupper i matstrupen – Esophagogastric junction outflow obstruction (EGJOO), vilket innebär ett utflödeshinder från nedre delen av matstrupen vilket kan ge bland annat sväljningssvårigheter. Det andra tillståndet är ineffektiv esofagusmotilitet vilket innebär en otillräcklig rörelse i matstrupen.”

Vid otillräcklig rörelse i matstrupen är prognosen dåligt studerad överlag och vid EGJOO finns inget bra sätt att urskilja vilka patienter som spontant tillfrisknar och vilka vars symptom fortsätter att försämras och senare utvecklar mer avancerad sjukdom i matstrupen såsom achalasi. Förhoppningen är att på ett enkelt vis kunna identifiera patienter som har god möjlighet att förbättras utan någon form av intervention. Samt att identifiera de patienter som skulle kunna dra nytta av tidig kirurgisk intervention och då minska onödigt lidande. 

Utöver detta deltar jag i några ytterligare lokala och internationella projekt kring funktionsrubbningar i mag-tarmkanalen bland annat inom genetiska markörer vid dyspepsi, kostens betydelse vid IBS, och symptom vid IBS. Jag disputerade på kardiovaskulära komplikationer vid avancerad leversjukdom. Även om om detta inte är mitt primära fokus för min forskning så driver jag ändå tillsammans med en doktorand ett projekt om trötthet vid leversjukdom.

Det är fantastiskt roligt att få tilldelats Bengt Ihre Research Fellowship och få möjlighet att knyta nya kontakter och kunna skapa samarbeten med forskningskollegor över landet.”