Oskar Franklin

Oskar Franklin är universitets-ST-läkare på Kirurgcentrum i Västerbotten och bedriver forskning vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, vid Umeå Universitet. Oskar Franklin försvarade 2016 sin avhandling ”Stromal components and microRNA as biomarkers in pancreatic cancer” och har genomfört postdoktoral research fellowship vid Department of Surgery, University of Colorado i USA. Oskar är huvudhandledare till doktorand Sara Jacobson och doktorand Adrian Molnár, bägge vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet.

Min forskning efter disputation tog avstamp i ett projekt där vi undersökte nivåer av fastesocker i relation till pankreascancerrisk inom Västerbottens interventionsprogram. Vi fann bland annat att fastesocker är förhöjt hos framtida pankreascancerpatienter flera år innan diagnos ställs. Att det finns ett samband mellan pankreascancer och diabetes är känt sedan länge, men överraskande nog vet man väldigt lite om varför dessa sjukdomar hänger ihop. Jag inledde ett samarbete med diabetesforskare och epidemiologer för att undersöka detta ur flera aspekter. Det långsiktiga målet är att finna biomarkörer för tidig upptäckt i denna riskgrupp.

Dels använder vi operationspreparat för att studera langerhanska öars distribution, morfologi och antal, dels hur de i mikromiljön förhåller sig till cancercellerna. Detta sker i samarbete med Professor Ulf Ahlgren vid Umeå Center för Molekylärmedicin. För detta använder vi metoder för högupplöst tredimensionell avbildning och fluorescerande antikroppsbaserade infärgningar. Målet är att förstå patofysiologin bakom pankreascancerassocierad diabetes. Vi har även tillgång till humana langerhanska öar där vi kan undersöka hur pankreascancerceller påverkar insulin- och glukagon-producerande celler.

Metoden utvecklas även mot avbildning av andra delar i mikromiljön, inklusive blodkärlsanatanomi, lymfbanor och nerver. För att bekämpa pankreascancer behöver vi en bättre förståelse för hur cytostatika skall levereras till cancercellerna, hur cancercellerna sprider sig lokalt samt hur cancerceller interagerar med andra celler i tumörernas mikromiljö.

I Västerbotten har man sedan mitten av 80-talet genomfört regelbundna hälsoundersökningar av befolkningen och biobankat blodprover. I denna kohort har vi identifierat närmare 300 deltagare som senare diagnosticerats med pankreascancer. I ett samarbete med Mattias Johansson vid IARC i Lyon har vi mätt insulin, c-peptid och insulinbindande proteiner i detta material för att se hur dessa relaterar till risk för pankreascancer. I samma material planeras mätningar av metaboliter och fetter under kommande året.

Jag har även uppstartat en nationell prospektiv studie (SQUARE) av onkologiska och kirurgiska utfall samt livskvalitet för patienter som diagnosticeras med lokalt avancerad pankreascancer.

Under min postdoc i Colorado har jag genomfört studier med lokala och nationella databaser med fokus på effekter och tilläggsbehandling vid neoadjuvant cytostatikabehandling av pankreascancer samt insamlat sekvenseringsdata från primärtumörer och metastaser från pankreasoperationer.

Framtida pankreascancerpatienter behöver tidigare diagnostik, bättre tumörkaraktärisering, bättre behandlingar samt att vi ger rätt behandling till rätt patient. Dessa mål är drivkrafter i min forskning!