Malin Enblad

Malin Enblad är i slutet av sin forskar-ST vid kirurgkliniken på Akademiska sjukhuset. Hon disputerade 2018 med avhandlingen ”Colorectal and appendiceal peritoneal metastases – From population studies to genetics”.  Hon bedriver nu forskning som rör de kolorektala tumörer med störst benägenhet till peritoneal metastasering – Signetringcells och mucinös kolorektalcancer.

Translationella studier av signetring/mucinös kolorektalcancer och associerade peritoneala metastaser
Kolorektalcancer med förekomst av signetringceller eller mucin vid histopatologisk granskning är associerad med peritoneal metastasering, aggressivt förlopp och dålig prognos efter standard kirurgisk och onkologisk behandling. Varför det ser ut så är okänt och tidigare studier har försvårats av små patientpopulationer. Tack vare att Akademiska sjukhuset är nationellt centra för behandling av peritoneala metastaser med cytoreduktiv kirurgi och hyperterm intraperitoneal cytostatika (HIPEC) har vi tillgång till ett ovanligt stort antal patienter med signetringcells-/mucinös kolorektalcancer och peritoneala metastaser. Därtill är en stor andel av patienterna inkluderade i det stora biobanksprojektet Uppsala-Umeå Cancer Consortium (U-CAN), som systematiskt lagrat tumörvävnad och blod och även helgenomsekvenserat en stor andel av tumörerna.

Det övergripande syftet med detta projekt är att genomföra translationella studier på denna undergrupp av kolorektalcancer. Mer specifikt är målet att identifiera kliniska-, histopatologiska-, och molekylärbiologiska egenskaper hos signetring respektive mucinös kolorektalcancer. Jämförande analyser planeras med vanligt adenocarcinom och prognostisk betydelse av förändringarna kommer att studeras. Målet är att beskriva en subgrupp av kolorektalcancer med unika egenskaper och att detta kan komma att utgöra grunden för anpassade uppföljnings- och behandlingsstrategier för dessa, ofta unga, patienter.