Maria Hermanson

Som kolorektalkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och forskare i IBD-SURG, med inriktning på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), är jag tacksam över den unika möjligheten att vara en av årets antagna fellows till Bengt Ihre Research Fellowship.

COVID-19 pandemin har, såväl lokalt som globalt, lett till en resursomfördelning där elektiv kirurgi i många fall har blivit framskjuten, och väntetiden för kirurgi hos IBD-patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra är fortsatt påverkade. Jag arbetar nu med ett projekt som avser fördröjning av elektiv kirurgi, och inkluderar patienter med IBD som står i kö till kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sedan 2017-2022, och de patienter med IBD som genomgått elektiv kirurgi under samma tidsperiod. När behovet av operation fastslås anmäls patienten för kirurgi. Timingen för operation vid IBD kan vara helt avgörande med tanke på risk för progression av sjukdomen. Primära utfallsmått för detta projekt är hälsoekonomisk påverkan av långa väntetider i kö, livskvalitet under väntan till operation, påverkan av socioekonomi på väntetid samt hur tarmfunktion påverkas under väntan till operation. Vid kirurgi som inte fördröjs finns också risk för komplikationer som kan påverka livskvalitet och leda till ökad vårdkonsumtion. För att se hur stor påverkan är vid väntan till elektiv kirurgi kommer studiegruppen att jämföras med opererade patienter med IBD under samma tidsperiod. Detta är ett tvärsnittsprojekt där alla patienter med IBD som väntar på eller har genomgått elektiv kirurgi 2017-2022 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra inkluderas. Registerdata används i stor utsträckning, vilket minskar risken för att data kommer att saknas (missing data), och stärker validiteten i projektet. Utdrag sker för öppenvård, primärvård och slutenvård. Med detta projekt vill vi belysa den påverkan väntetid till operation har, för såväl patient som samhälle.

För mig innebär Bengt Ihre Research Fellowship en möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk, som i förlängningen gynnar våra IBD-patienter och kan bidra till att höja livskvaliteten hos denna grupp av ofta unga individer mitt i livet. Vidare är jag övertygad om att det är genom att samarbeta och utbyta idéer som vi kan höja forskningen till nya nivåer.