Hannes Hagström

Hannes Hagström är specialist i internmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har en klinisk postdoc-tjänst som delvis spenderas på Enheten för Klinisk Epidemiologi på Karolinska Institutet. Han är född 1981 och disputerade 2016.

Min forskning under doktorandtiden rörde framför allt prognosen vid världens vanligaste leversjukdom, fettlever. Vid fettlever lagras fettsyror in i levern, och kan hos en del personer ge upphov till inflammation, ärrvävnad och till slut skrumplever, även om man är nykterist. Då fettlever är starkt associerat med typ 2 diabetes och fetma, vilket är allt vanligare, så kommer fettlever bli den vanligaste orsaken till skrumplever och behov av levertransplantation i en nära framtid.

Vi visade i vad som blev 2015 års mest citerade arbete inom området att det framför allt är mängden ärrvävnad i levern vid fettlever som kan förutsäga vilka personer som har en ökad risk att dö, men att graden av inflammation inte var associerat med en ökad dödlighet. Detta fynd har bidragit till att rikta om stora, kostsamma fas II/III-studier på området.

Det behövs dock betydligt mer forskning på området för att bättre identifiera de personer som har en ökad risk för utveckling av skrumplever och dess följder, såsom levercancer. Idag rekommenderas det att alla personer med typ 2 diabetes och/eller fetma ska specifikt undersökas med avseende på leversjukdom. Detta är lovvärt, men sannolikt för omfattande för att kunna genomföras i klinisk rutin. Bättre prognostisering för olika patientgrupper behövs.

Ett urval av mina pågående projekt fokuserar på: 

  • Att identifiera den grupp av personer med etablerade riskfaktorer såsom typ 2 diabetes som har den högsta risken för utveckling av skrumplever. Om man kan ringa in denna grupp, och utesluta personer med låg risk för skrumplever, kan sjukvården bättre fokusera sina resurser. Här samarbetar vi med det nationella diabetesregistret och resultat förväntas under 2018.
  • Närmare karaktärisera långtidsprognosen hos patienter med fettlever. Vi har här skapat världens största retrospektiva kohort, som vi följer upp i nationella register. En studie är publicerad och fler är på gång.
  • Använda nationella register för epidemiologiska studier av patienter med leversjukdom. Frågeställningar inkluderar
    – Hur stor är risken att utveckla levercancer vid olika leversjukdomar?
    – Vad är risken att drabbas av extrahepatisk malignitet vid leversjukdom?
    – Hur går det för gravida kvinnor med skrumplever och dessas barn?

Forskning är tidskrävande och intensivt, och ett absolut krav för att få bra resultat är att man kan koncentrera sig på sin uppgift. Att få Bengt Ihres Fellowship möjliggör för mig att få tid fri från kliniska uppgifter och bättre kunna fokusera på forskningen. Att komma i kontakt med det etablerade nätverk som utgör gruppen är också en mycket stor fördel med att få ingå i Bengt Ihres Fellowship.