Olov Norlén

OlovNorlenOlov Norlén är 34 år och kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen bedrivs vid Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Min forskning
Jag ägnar större delen av min arbetstid åt kliniskt arbete som kirurg med fokus på patienter med neuroendokrina tumörer, samt diverse operationskrävande diagnoser i binjurar, thyroidea och parathyroidea. Resterande del upptas av forskning rörande endokrina sjukdomar i allmänhet och neuroendokrina tumörer i synnerhet. Min specialistexamen i kirurgi erhöll jag 2012 efter fem års ST fördelade mellan kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Ersta sjukhus i Stockholm. Mitt första forskningsprojekt inom endokrinkirurgi påbörjade jag som läkarstudent 2004. Även om detta projekt aldrig slutfördes övertalades jag av mina handledare på kirurgiska institutionen vid Uppsala Universitet; professor Peter Stålberg samt professor Per Hellman, att starta ett par nya projekt hösten 2009 och jag disputerade slutligen i januari 2013. Avhandlingen fokuserade framför allt på resultat och prognostiska faktorer efter kirurgi av primärtumörer, levermetastaser och peritoneal carcinos på neuroendokrina tunntarmstumörer. Vi visade även på en möjlig genetisk aberration kopplad till förekomst av just peritoneal carcinos hos dessa patienter.

Efter disputation bar det i juli 2013 iväg till Sydney, Australien för ett års kliniskt fellowship i endokrinkirurgi där opererande varvades med genomförande av både kliniska och translationella projekt. Detta år drev eller medverkade jag till 15 studier i det endokrinkirurgiska fältet. Studierna inkluderade b.la testande av en ny immunohistokemiskmarkör för parathyroideacancer, en randomiserad studie av optimalt insufflationstryck vid binjurekirurgi och två prospektiva studier rörande ev nytta av nervmonitorering vid thyroideakirurgi respektive preoperativt UL vid vissa specifika knölar i thyroidea. Utöver detta utförde vi ett ett antal retrospektiva studier; exempelvis så undersökte vi utfall av parathyroideakirurgi beroende på operationsmetod, utfall av olika metoder för lymfkörtelutrymning vid thyroideacancer, och utfall efter cytologi av tumörer i thyroidea.

Efter min hemkomst september 2014 har jag återfallit till den neuroendokrina banan och mina nuvarande projekt är till viss del sprungna ur mitt tidigare doktorandarbete. De påbörjade eller planerade projekten involverar framförallt prognostiska faktorer, behandling och kirurgiska resultat av olika neuroendokrina tumörtyper från vår institutions patientkohort. Utöver detta undersöker vi ifall specifika genetiska markörer är kopplade till prognos och sjukdomsförlopp samt eventuellt behandlingssvar av utvalda cytostatika, framförallt hos en subgrupp av patienter med neuroendokrin tunntarmstumör och peritoneal carcinos.

Vår forskargrupp har tillgång till en till antalet unik patientkohort och tumörbiobank vilket möjliggör genomförandet av flera intressanta och angelägna studier på neuroendokrina tumörer. Att erhålla ett Ihre Fellowship ger mig personligen avsevärt bättre förutsättningar att driva igenom flera av våra pågående eller planerade projekt vilket förstås är otroligt roligt.