Staffan Wahlin

StaffanWahlinStaffan Wahlin är överläkare på sektionen för hepatologi vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen bedrivs vid institutionen för Medicin, Huddinge.

Min forskning
Efter att ha prövat mig fram med två projekt inom två olika leversjukdomar blev ett möte på akutmottagningen med en man med den ovanliga sjukdomen erytropoetisk protoporfyri, EPP, avgörande för starten av min forskarkarriär. Så mycket var okänt kring sjukdomen att jag valde att fördjupa mig i den. Jag skrev min avhandling om EPP men har senare också studerat akut intermittent porfyri, AIP. Porfyriforskningen har hela tiden haft leversjukdom, levermalignitet och levertransplantation som primärt fokus även om det också blivit några populationsstudier. Flera studier på EPP & AIP återstår att slutföra: delstudier på hepatocyter och på levervävnad.

Parallellt med intresset för porfyrisjukdomarna så har senaste åren ett akademiskt arbete med autoimmun leversjukdom vuxit fram. Tillsammans med en kollega i Turkiet har jag successivt byggt upp en samarbetsgrupp med kollegor från flera länder: MALDASG, The Multinational Autoimmune Liver Disease Academic Study Group. Inom gruppen har vi främst samlat patientserier med ovanliga diagnoskombinationer och behandlingar vilket resulterat i 12 publikationer och ytterligare ett par som är i slutfas.

Min ansökan om att bli Bengt Ihre research fellow baseras på ett nytt forskningsspår: epidemiologisk forskning inriktad på medicinska leversjukdomar. Ursprungsidén väcktes av bristen på svensk epidemiologisk information om de autoimmuna leversjukdomarna. Jag avser nu ta ett större grepp genom att i olika steg samla bred information för olika delprojekt. Jag har bildat en grupp som kommer att arbeta med detta och hoppas framöver att ansluta ytterligare forskarstuderande.

Vi har startat med delprojekt som baseras på den databas som omfattar 2,2 miljoner invånare inom Stockholms Läns Landsting. I ett senare steg kommer vi att samla nationell epidemiologisk information för ett antal olika diagnoser. Projektet kommer engagera och bära frukt under flera år framöver. Utöver strävan att besvara akademiska diagnosspecifika frågeställningar så kommer extraherad information att bidra till förståelse av vårdkonsumtion och till bättre planering för det sannolikt ökande antalet patienter med vårdkrävande medicinska leversjukdomar.

En tid som Bengt Ihre fellow möjliggör förverkligande av detta projekt och slutförande av övriga pågående projekt. Som fellow ser jag också fram emot att utveckla mitt forskningsnätverk och diskutera möjliga samarbeten. Många angelägna frågor väntar på en möjlighet att studeras.