Jakob Hedberg

Jakob-HedbergJakob Hedberg är 41 år och kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen bedrivs vid Institutuionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Min forskning

Som kliniker har jag min bas i allmänkirurgin. Den viscerala kirurgin fångade mitt intresse under ST då jag fick tillfälle att lära av duktiga kollegor i Gävle. Den bredd och kliniska kunskap jag fick se och lära av under dessa år på länssjukhus värderar jag mycket högt.

I slutet av ST påbörjades ett avhandlingsarbete om överviktskirurgi i samband med att jag flyttade till Uppsala. Detta skedde under en period då antalet överviktsoperationer tiofaldigades i Sverige. Jag hade turen att få vara med om utveckling och utvärdering av ny kirurgisk metodik i detta fält vilket var mycket intressant samtidigt som de stora volymerna ventrikelkirurgi gav bra teknisk träning. Den mycket stora ökningen av en operationstyp under så kort tid är historiskt unik.

Det gör att vidare forskning för optimering av operationstekniker och förståelse av postoperativa effekter på livskvalitet och fysiologi är mycket angeläget, något som vi arbetar aktivt med i Uppsala. Metoderna för kirurgisk behandling av sjuklig övervikt har ändrats väsentligt genom åren. Det finns ingen anledning att tro att de tekniker, som idag är det bästa som finns att tillgå för denna patientgrupp, inte kan förbättras ytterligare.

Sedan 2008 har jag arbetat i den nationella styrgruppen för NREV (Nationellt Register för Esofagus och Ventrikelcancer) och sedermera som processledare på RCC i Uppsala/Örebroregionen för dessa diagnoser. Det har varit mycket stimulerande att se hur vi kunnat flytta fram positionerna när det gäller tillgänglighet och trygghet för patienter som drabbats av dessa svåra sjukdomar samtidigt som vi har minskat ledtiderna i organisationen.

Vi fortsätter arbetet med att följa värdemått lokalt och regionalt i syfte att ytterligare förbättra denna komplexa och multiprofessionella verksamhet. Även forskningen har breddats till att omfatta ventrikel- och esofaguscancer. Denna forskning innefattar flera lokala projekt kopplade till optimering av preoperativ stageing av esofaguscancer, utvärdering av känslighetsmönster för cytostatica vid esofagus- och ventrikelcancer och monitorering av intramukosalt pH i esofagussubstitutet per- och postoperativt vid esofagectomi. I samarbete med styrgruppen för NREV pågår också andra, mer epidemiologiskt inriktade projekt som rör bland annat validering av registerdata och riskprediktion vid esofagus- och ventrikelcancerkirurgi.

Dessa cancerinriktade projekt ligger till grund för min ansökan om Bengt Ihre Fellowship. Parallellt med ovan nämnda projekt arbetar jag med farmakoepidemiologiska projekt där lågdos-ASA studeras i relation till gastrointestinal blödning med och utan PPI-skydd samt beskrivning av den kardiovaskulära riskprofilen vid uppehåll med medicineringen. Vidare planeras farmakoepidemiologiska studier kopplat till esofagus- och ventrikelcancer.

Bengt Ihre Fellowship innebär en möjlighet att kraftsamla i forskningen och jag ser mycket fram emot nya möjligheter till samarbete och utveckling av nya projekt i detta nätverk.