Martin Salö

 Jag är på mitt sista år som ST-läkare i Barn- och ungdomskirurgi på Skånes Universitetssjukhus i Lund. 2016 disputerade jag med en avhandling om appendicit hos barn.

Nuvarande forskningsprojekt omfattar studier inom barnkirurgiska folksjukdomar. Det är dels en fortsättning på forskningen om appendicit hos barn och dels ett nytt projekt om gastrointestinala missbildningar.

Appendicit

Appendicit hos barn är vanligt men trots det förknippat med huvudsakligen två problem. Dels vet vi fortfarande inte varför sjukdomen uppkommer, och dels är diagnostiken än idag inte optimal, framförallt hos yngre barn och flickor. Med tanke på dess höga incidens kan forskning för att komma närmare lösningen på problemen leda till stora vinster genom minskad morbiditet och minskade vårdkostnader. Genom att kartlägga patientens immunologiska svar vid appendicit kan man komma närmare lösningen på båda dessa problem. Via analys av specifika immuncellers och cytokiners roll i patogenesen kan man få ledtrådar till varför inflammationen uppstår och varför patienter utvecklar olika svårighetsgrad av sjukdomen. Projektets övergripande syften är att kartlägga inflammationssvaret vid appendicit och genom detta identifiera nya biomarkörer för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av appendicit hos barn.

Gastrointestinala missbildningar

Varje år föds tusentals barn i Sverige med någon form av missbildning varav en betydande del utgår från mag-tarmkanalanen. Missbildningar är och förblir en starkt bidragande orsak till mortalitet och morbiditet under uppväxten, och ger ett ofta ett signifikant lidande för barn och familj. Genom en fullständig kartläggning av missbildningarnas epidemiologi, perinatala och maternella parametrar, den kirurgiska bördan för barnen under uppväxten, komplikationer och långtidsresultat, samt socioekonomiska faktorer, kan flertalet vinster för barnen och sjukvården uppnås. Genom samkörning av flera nationella register är vårt mål att skapa en helhetssyn över dessa viktiga parametrar vid gastrointestinala missbildningar. Projektets övergripande syften är att utvärdera riskfaktorer för dessa tillstånd, utvärdera trender i mortalitet, evaluera dagens postnatala omhändertagande, samt utvärdera hur socioekonomiska faktorer inklusive geografiska skillnader påverkar barnens utfall.

Vid Barn- och ungdomskirurgiska kliniken i Lund finns forskargruppen ”Barnkirurgi och folkhälsa”. Vi har bl.a. nyligen blivit ett av ”WHO collaborating centre for surgery and public health” och projektet om gastrointestinala missbildningar är ett av forskningsgruppens många projekt.