Ola Olén

OlaOlenOla Olén är barnläkare och biträdande överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition vid Södersjukhuset i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för medicin Solna, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet.

Min forskning

Efter att ha gjort en epidemiologisk avhandling om celiaki tillsammans med huvudhandledare Jonas Ludvigsson har jag startat en egen forskningslinje kring funktionella buksmärtor (som t.ex. irritable bowel syndrom – IBS) hos barn och ungdomar.

Funktionella buksmärtor hos barn och ungdomar är oerhört vanligt och utgör ca 3% av alla besök på vårdcentral, 10% på Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård och ca 25% på barngastroenterologisk mottagning.

Min forskning om funktionella buksmärtor handlar i stora drag om:

1) Man vet att kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv hjälp för barn och ungdomar med funktionella buksmärtor, men tillgång till KBT-terapeuter för denna patientgrupp är mycket begränsad. I randomiserade kliniska prövningar studerar jag tillsammans med bl.a. Brjánn Ljotssón om det går att behandla funktionella buksmärtor (t.ex. IBS) hos barn och ungdomar med internetförmedlad KBT (läs mer om studierna på www.ontimagen.nu).

2) Jag försöker öka förståelsen kring varför en så stor andel barn och ungdomar får funktionella buksmärtor genom att kartlägga riskfaktorer som genetik, perinatala riskfaktorer, livsstil, diet, komorbiditet, tarmflora och antibiotikaanvändning i stora födelsekohorter som BAMSE (n=4000) och ALADDIN (n=500) samt nationella hälsodataregister.

3) Det finns rekommendationer om hur barn och ungdomar med misstänkta funktionella buksmärtor bör utredas, men de baseras i stor utsträckning endast på experters åsikter. I min forskning utvärderar vi hur bra dessa rekommendationer egentligen är i klinisk vardag samt i den nationella celiaki-screeningstudien ETICS (n=5500).

Jag har dessutom ett intresse för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD): Jag sitter i Swibregs styrgrupp och är delaktig i register-studier av etiologi, prognos, effekter på kort och lång sikt av olika behandlingar samt hälsoekonomiska kostnader förenade med IBD.