Forskningsfokuserade Fellows fylkas

av | 2022-04-26 | 0 Kommentarer

Director Jakob Hedberg har ordet.

Det blev ett snöigt vårmöte när vi träffades på Läkaresällskapet för årets vårmöte med Bengt Ihre Research Fellowship. Det var verkligen kul att se den mycket höga forskningsaktivitet som finns i denna utvalda grupp och dagen präglades av mycket högklassiga presentationer av pågående projekt.

Diplom och blomma för att fira övergång från Fellow till Nätverk.

Övergång i nätverket
Hanna Nyström och Axel Josefsson avslutar denna termin sina perioder som Fellows och vi är glada att i och med detta välkomna dem in i nätverket. Vi fick höra spännande sammanfattningar av de projekt som de drivit inom ramen för sitt Fellowship och det är ingen tvekan om att denna satsning, som vi många gånger noterat, givit en mycket bra utdelning i form av att stimulera högklassig gastroforskning.

Kjell Asplund
Med sina djupa erfarenheter av svensk sjukvård och forskning som fond, kunde Kjell Asplund bjuda på en mycket uppskattad föreläsning om vad som utmärker individer som bedriver forskningsfusk och hur vi som kollektiv tillsammans kan bygga system som minskar risken för att fusk uppstår. Vi talade också om de incitamentsstrukturer som kan ligga bakom att fusk uppkommer och att det verkligen inte alltid är svart eller vitt i dessa sammanhang.

Högklassig diskussion om ansökningsstrategier.

Forskningsfinansiering
Ett tema som belystes från flera håll under dagen var hur man ska kunna gå från att vara en del av en forskargrupp till att etablera egen finansiering. Detta är en fråga som innehåller många nivåer av utmaningar och vi fick höra Fellow Fredrik Klevebro berätta om hur han tacklat dessa utmaningar.
Ett längre seminarium av Dan Csontos på Elevate Science fokuserade på hur man, ur bedömarens perspektiv, kan göra sin ansökan så framgångsrik som möjligt. Flera matnyttiga exempel på hur man ramar in sitt projekt, och hur man gör avvägningar mellan risken för upprepningar och risken för otydlighet diskuterades och övriga deltagare uppskattade dessa råd mycket.

Planerade aktiviteter
Styrgruppen beslutade om nytillsättning av Fellowship och detta kommer offentliggöras inom kort. Vi har antagit tre utmärkta kandidater i hård konkurrens. I framtiden kommer ansökningsprocessen likriktas med tydligare instruktioner. Vi kommer att inventera den impact som Fellowship gjort hos de som genomgått det och publicera detta på lämplig plattform. Vi planerar dessutom för ett internat under hösten på Noors slott den 22-23/9. Boka in detta datum redan nu så ses vi då!

Med varma hälsningar!
Jakob Hedberg
Director

Läs texten som PDF här.

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se