Rapport från Vårmötet på Svenska Läkaresällskapet

av | 2024-05-03 | 0 Kommentarer

Torsdagen den 11 april träffades alla Fellows och nätverksmedlemmar för ett mycket trevligt vårmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Det blev många bra diskussioner, nya forskningsidéer och möjlig utveckling av de projekt som våra superduktiga Fellows driver.

Gabriella Bröms presenterade sina projekt inom IBD och venös tromboembolism, samt fertilitet och kranskärlsjukdom ur ett epidemiologiskt perspektiv. Hur nedsatt produktivitet påverkar hälsokostnader för IBD belystes. Hennes forskning visar att över tid har det blivit lägre kostnader för nedsatt produktivitet hos IBD-patienter på grund av ohälsa men en ökning i kostnader för läkemedel över samma period. Gabriella samkör histopatologi, SNOMED-kodning och registerdata för att belysa effekten av sjukdomsaktivitet.

Malin Enblad – nybliven specialist i kolorektalkirurgi – presenterade sina translationella studier av signetrings- och mucinös kolorektalcancer samt associerade peritoneala metastaser. Förekomsten av signetringsceller är kopplat till sämre överlevnad, hur man ska sätta gränsen för signetringspositivitet kan komma att ändras. Önskvärt vore om sådan information inkluderas i registret.

Malin har starta flera sidoprojekt också såsom diagnostik av perirektala lymfkörtlar med magnetiskt ultraljud hos patienter med rektalcancer. Hur man bäst göra cytoreduktiv kirurgi hos patienter med kolorektalcancer är ett annat fokus. Hon presenterade nyligen på en kongress ett arbete om att vissa tumörmarkörer kan kombineras och då ev förbättra prognosen hos denna patientgrupp.

Jennifer Park gav en uppdatering om sin randomiserade studie ”Limerick” – Liver MagnEtic Resonance Image before treatment for rectal cancer. Här tittar man på hälsoekonomiska aspekter av olika radiologiska tekniker. Vilken sorts radiologi som är bäst för behandling av rektalcancer studeras i en multicenterstudie. Under hösten planerar hon att göra interimanalyser.
Det andra projektet vi fick höra om handlar om RectoLeak – anastomosläckage som pågår på 11 sjukhus i Sverige. Syftet är att hitta påverkbara faktorer som predikterar risken för anastomosläckage.

I framtiden kommer Jennifer ägna sig åt effekten av pandemin på rektalcancerpatienter under den period då tillgång till sjukvård var begränsad.


Stort tack till våra avgående fellows Gabriella Bröms, Malin Enblad och Jennifer Park som vi nu välkomnar in i nätverket!

Anna Martling, Scientific Director Life Science vid KI, höll en inspirerande föreläsning om precisionsmedicin. Det ska bli ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården – kunskapsmassan ökar kraftigt – vi får så mycket information om varje patient nu och måste utveckla infrastrukturen för att använda informationen för patienternas bästa.

Precisionsmedicin kräver integrering av data om gener, radiologi, ärftlighet, miljöfaktorer – det kommer kräva ett gränsöverskridande arbetssätt. Traditionellt har konceptet jämlik betraktats som att alla ska behandlas likadant men med precisionsmedicin ska varje patient få en skräddarsydd behandlingsplan. I framtiden kommer jämlik inte vara samma sak som lika vård. Precisionsmedicin ska centraliseras – på detta sätt kan man centralisera kompetensen – men även om man bygger upp ett nationellt samarbete behöver patienten inte alltid resa till centra för högspecialiserad vård, utan oftast kan bara prover eller biopsier, resa.

Jonas Ludvigsson – en av Sveriges mest framgångsrika forskare – berättade om hur karriären inte alltid är spikrakt. Han berättade om sina egna erfarenheter när han skulle disputera, det blev flera försök innan han lyckades. En bra och stödjande handledare har stor betydelse. Jonas är en förebild och ett bra exempel på att man aldrig ska ge upp! Det är bättre att sikta för högt när man ska skicka in sina manus– att få flera avslag från tidskrifter är ett tecken på att man har rätt strategi.

Vi fick höra hur han fick lägga ned två månaders arbete extra för att man hade satt ett komma istället för punkt vid beställning av koder – slutsatsen är att man ska vara försiktig med koder. En mycket energifylld och stimulerande diskussion!

Oskar Franklin kom hela vägen från Colorado för att vara med på mötet, vilket uppskattades. Han har varit mycket produktiv under sin Post Doc i Colorado och fått flera publikationer accepterade sedan vi sågs sist. Han gratulerades till två stora anslag, dels från Cancerforskningsfonden i Norrland och från Sjöbergstiftelsen. Ett av hans projekt tittar på fastesocker som stiger innan pankreascancerdiagnos. Vi fick höra om alla juridiska utmaningar som ingår i multinationell, translationell forskning. Det blev många fina bilder från projektet som examinerar 3D-mikroskopi för pankreascancerpatologi.

Maria Hermanson berättade om sitt projekt Förskjutning av kirurgi inom IBD. Hälsoekonomisk analys inklusive hälsorelaterad livskvalité är ett viktigt utfallsmått. Kostar det mer för samhället att ha en IBD- patient i kö för operation jämfört med att operera direkt? Det är en multidimensionell analys som tar hänsyn till hälsoekonomi, livskvalité, effekt på tarmfunktion och socioekonomiska faktorer för att svara på den frågan. Denna studie kommer använda sig av läkemedels- och hjälpmedelsförskrivningsregister, sjukskrivningsdata från Försäkringskassan och livskvalité från det nationella IBD-registret SWIBREG. Förhoppningsvis blir studien viktig för att informera hur olika patienter som väntar på operation prioriteras.

Maria kommer att göra en Post Doc-period i Kanada i höst och vi önskar henne lycka till!

Anders Forss har många pågående arbeten. Ett av projekten studerar hjärtkärlsjukdom och gastrointestinala sjukdomar. Övriga epidemiologiska studier undersöker vedolizumab-association med njurpåverkan. Pågående projekt kommer titta på IBD och infektioner för att fylla en kunskapslucka om infektioner hos äldre och hur det kopplas med skörhet (”frailty”). Studien kommer undersöka olika avancerade läkemedel för att jämföra infektionsrisken som ett stöd till kliniska beslut. Det blev många diskussioner om det svårfångade konceptet ”skörhet” – inom studien kommer det definieras utifrån kognitiva, psykosociala och fysisk funktionsförmåga. Skörhet är möjligtvis mer viktig när det gäller infektioner än kronologisk ålder.

Som vanligt blev vårmötet en höjdpunkt i kalendern. Vi fylldes med positiv energi och gick därifrån med många nya reflektioner och idéer!

Vi ses på Noors Slott 5-6 september!

Cia och Charlotte

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se